اسکرین آلومینیومی تکنوود

  •  سطح آن ها با روکش طبیعی چوب پوشانده شده است.
  • ابعاد استاندارد یک متر در دو متر می باشد و امکان تولید این محصول در ابعاد کوچکتر نیز وجود دارد.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما د ر صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید در رنگ های دیگر نیز امکان پذیر است.