سایبان تکنوود

  •  سایبان ها به صورت مربع، مستعطیل و بیضی شکل موجود هستند.
  • طول استاندارد آن ها 6 متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا بلند تر تا طول 7.5 متر تولید کرد.
  • دو سر انتهایی پنل ها باز هستند و در صورت نیاز دو سر بسته نیز تولید می شوند.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما د ر صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز امکان پذیر است.