پروفیل های سایدینگ آلومینیوم تکنوود

  • سطح سایدینگ ها با چوب طبیعی پوشانده شده است.
  • طول استاندارد آن ها 6 متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا بلند تر تا طول 7.5 متر تولید کرد.
  • عرض پروفیل را می توان در گروه های مختلف به عنوان 10، 15، 20 سانتی متر و در شکل های مختلف اتصال انتخاب کرد و آنها را می توان به سمت با یا بدون مفاصل مونتاژ کرد.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما د ر صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.