پروفیل های تیوبی آلومینیوم تکنوود

  •  بنا به در خواست مشتری، هر چهار طرف و یا سه طرف پروفیل ها با روکش چوب طبیعی پوشانده می شود.
  • طول استاندارد پروفیل ها 6 متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا بلند تر تا طول 7.5 متر تولید کرد.
  • دو سر انتهایی پروفیل ها بدون سرپوش هستند، اما در صورت نیاز مشتری سرپوش چوبی نیز تعبیه می گردد.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما د ر صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.