GRP اسکرین تکنوود

  • سطح آن ها با روکش طبیعی چوب پوشانده شده است.
  • ابعاد استاندارد یک متر در دو متر است و امکان تولیدشان در ابعاد کوچکتر نیز وجود دارد.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما در صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.