GRP پنل تکنوود

  •  سطح پنل ها با روکش طبیعی چوب پوشانده شده است.
  • طول استاندارد آن ها 3.2 متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا تا طول 6 متر نیز تولید کرد.
  • عرض های موجود، 10، 15، 20 سانتی متر می باشد. 
  • پنل ها در حالت کرو نیز موجودند و به راحتی با تیغ اره الماسه قابل برش هستند.
  • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما د ر صورت نیاز برای سفارش های بیش از 1000 متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.